20/06/2024 12:12 AM
HĐNV Cố định > Hoạt động nghiệp vụ cố định
Hướng dẫn lập Hồ sơ đề nghị vay vốn ưu đãi
13/06/2013
Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ môi trường

 

  HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ  VAY VỐN VỚI LÃI SUẤT ƯU ĐÃI


Chủ dự án lập Hồ sơ đề nghị vay vốn với lãi suất ưu đãi gồm:

          1. Giấy đề nghị vay vốn với lãi suất ưu đãi (theo Mẫu 1-HD)

          2. Dự án đề nghị vay vốn với lãi suất ưu đãi (theo Mẫu 2-HD)

 

 

NỘI DUNG DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ VAY VỐN VỚI LÃI SUẤT ƯU ĐÃI

-o0o-

 

A. THUYẾT MINH DỰ ÁN

I. Tổng quan dự án đầu tư

1. Thông tin chung:

- Tên dự án: …

- Quy mô, công suất dự án: …

- Địa điểm thực hiện dự án: …

- Chủ dự án (tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax, email): …

2. Mô tả công nghệ dự án:….

II. Phương án thực hiện dự án

1. Hình thức đầu tư:

          - Đầu tư mới, mở rộng, nâng cấp cải tạo, đổi mới công nghệ thiết bị…

- Tổ chức thực hiện đầu tư: quản lý điều hành, kế hoạch triển khai đầu tư.

          2. Tổng nguồn vốn đầu tư dự án:…………………….đồng; trong đó:

          - Nguồn vốn tự có:…………..đồng (chiếm tỷ lệ:….%)

          - Nguồn vốn vay:……….đồng (chiếm tỷ lệ:….%).

- Các nguồn vốn khác (nếu có) (chiếm tỷ lệ:….%).

3. Vốn đề nghị vay từ Quỹ Bảo vệ môi trường: …...đồng.

(Bằng chữ: …………………….).

Chiếm tỷ lệ ….% so với tổng nguồn vốn đầu tư dự án.

Chiếm tỷ lệ ….% so với nguồn vốn vay.

4. Kế hoạch sử dụng vốn vay từ Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai.

5. Phương án trả nợ vay và hiệu quả đầu tư:

- Phương án trả nợ vay: khấu hao tài sản cố định, lợi nhuận sau thuế và các nguồn thu khác của Chủ dự án; thời gian trả nợ.

- Tính hiệu quả: xã hội, kinh tế, bảo vệ môi trường.

6. Tài sản thế chấp, bảo lãnh và điều kiện đảm bảo nợ vay:

- Loại, giá trị tài sản và tính pháp lý của từng loại tài sản thế chấp, bảo lãnh.

- Giá trị thực tế loại tài sản thế chấp, bảo lãnh.

- Các thông tin khác có liên quan (nếu có).

III. Cam kết

- Về tính trung thực, chính xác của hồ sơ dự án đề nghị vay vốn.

- Về trách nhiệm pháp lý của Chủ dự án.


Tải Mẫu hồ sơ Chủ dự án lập

 


Tác giả: Quỹ BVMTCác tin liên quan:

Thông tin mới:
Tổng truy cập: 859803
Đang truy cập: 8